แบบฟอร์มทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 TitleDescriptionModified DateSize Created Date
แบบประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ (ด้านที่ 1 , 2 และ 3)แบบประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ (ด้านที่ 1 , 2 และ 3)17/6/256412.18 MBDownload17/6/2564
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2/12/2563190.54 KBDownload2/12/2563
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/2แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา)2/12/2563197.09 KBDownload15/6/2563
แบบสรุปการประเมินด้านที่ 1, 2, 3 วิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอนแบบสรุปการประเมินด้านที่ 1, 2, 3 วิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน14/11/256234.24 MBDownload14/11/2562
แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ (สายงานการสอน)แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ (สายงานการสอน)26/7/2562336.29 KBDownload26/7/2562
คำอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะคำอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) และคำอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สายงานบริหารสถานศึกษา23/7/256236.45 MBDownload23/7/2562
การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556)4/4/25624.49 MBDownload4/4/2562
แบบคำขอให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง แบบคำขอให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0601/46 ลงวันที่ 6 มกราคม 256018/1/25601.09 MBDownload18/1/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (คู่มือสายงานบริหารสถานศึกษา)คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สายงานบริหารสถานศึกษา) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/2365 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 255320/11/25573.29 MBDownload5/11/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (ภาระงานสอน)กำหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 255320/11/25572.17 MBDownload5/11/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (คู่มือสายงานการสอน)คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สายงานการสอน) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 255220/11/25571.33 MBDownload5/11/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แนวทางการปฏิบัติฯ)แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาเสนอเรื่องการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 255220/11/2557161.62 KBDownload5/11/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ1304/ว.1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544)20/11/25572.32 MBDownload2/9/2557
หลักเกณฑ์ฯ ตามมาตรา 38 ค.(2)หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ0601/6080 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 255220/11/25577.91 MBDownload8/8/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 1 สายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา)แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูฯ ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ(ทุกตำแหน่ง) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255220/11/255779.93 KBDownload8/8/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 3 สายงานการสอน)แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255220/11/2557100.49 KBDownload7/8/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 2 สายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา)แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255220/11/2557104.82 KBDownload7/8/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 1/1 สายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา)แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูฯ ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญพิเศษ(ทุกตำแหน่ง) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255220/11/255785.09 KBDownload7/8/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 3/4 สายงานนิเทศการศึกษา)แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (สายงานนิเทศการศึกษา) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255220/11/255777.87 KBDownload7/8/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 3/1 สายงานการสอน)แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (สายงานการสอน) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255220/11/255781.85 KBDownload7/8/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 3/2 สายงานบริหารสถานศึกษา)แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (สายงานบริหารสถานศึกษา) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255220/11/2557119.65 KBDownload7/8/2557
กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ (ชั้น 3) สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ

                                                                                                                                                

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1401, 02-026-5555 ต่อ 1405      โทรสาร 02-281-5555 ต่อ 1406