ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
Category
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนาการให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต...
เขียนโดย : [VECBRANCH]

ในการนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0111 ลงัวนที่ 23 มกราคม 2563 เรื่องแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี...
เขียนโดย : [VECBRANCH]

การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0023 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562
เขียนโดย : [VECBRANCH]

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนิ...
เขียนโดย : [VECBRANCH]

ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตาม...
เขียนโดย : [VECBRANCH]

แนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ....
เขียนโดย : [VECBRANCH]

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอา...
เขียนโดย : [VECBRANCH]

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0206.3/0636 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 แจ้งให้ทราบว่า ก.ค.ศ. มีมติกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานข...
เขียนโดย : [VECBRANCH]

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทราบและ...
เขียนโดย : [VECBRANCH]

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมก...
เขียนโดย : [VECBRANCH]

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ (ชั้น 3) สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ

                                                                                                                                                

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1401, 02-026-5555 ต่อ 1405      โทรสาร 02-281-5555 ต่อ 1406