รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

การประเมินให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ (สายงานบริหารสถานศึกษา)
Created by certadmin on 29/12/2557 15:40:56


การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.3/0793 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557)

print
rating
  Comments

กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ (ชั้น 3) สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ

                                                                                                                                                

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1401, 02-026-5555 ต่อ 1405      โทรสาร 02-281-5555 ต่อ 1406