รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาเสนอเรื่องขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว 17)
Created by certadmin on 16/7/2557 14:18:28

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาเสนอเรื่องขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว 17) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552


ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาเสนอเรื่องขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว 17) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 (หนังสือสำนักอำนวยการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0601/7363 ลว 22 พฤศจิกายน 2553)printrating
  Comments

กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ (ชั้น 3) สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ

                                                                                                                                                

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1401, 02-026-5555 ต่อ 1405      โทรสาร 02-281-5555 ต่อ 1406