รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
Created by certadmin on 9/10/2561 15:50:40

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/7420 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://logbook-teacher.otepc.go.th


คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/7420 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://logbook-teacher.otepc.go.th

printrating
  Comments

กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ (ชั้น 3) สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ

                                                                                                                                                

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1401, 02-026-5555 ต่อ 1405      โทรสาร 02-281-5555 ต่อ 1406