รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานะวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ สายงานการสอน
Created by certadmin on 9/10/2561 15:28:00

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ. ดังนี้

1. ปรังปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานะวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานะวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

printrating
  Comments

กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ (ชั้น 3) สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ

                                                                                                                                                

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1401, 02-026-5555 ต่อ 1405      โทรสาร 02-281-5555 ต่อ 1406