รายละเอียดข่าว

แนวทางปฎิบัติการเสนอเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูฯสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by certadmin on 1/8/2562 10:16:26

แนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว 17) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ที่ ศธ 0601/381 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560


แนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว 17) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ที่ ศธ 0601/381 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

printrating
  Comments

กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ (ชั้น 3) สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ

                                                                                                                                                

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1401, 02-026-5555 ต่อ 1405      โทรสาร 02-281-5555 ต่อ 1406