ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 TitleDescriptionModified DateSize 
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 1 สายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา)แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูฯ ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ(ทุกตำแหน่ง) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255211/20/201479.93 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 1/1 สายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา)แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูฯ ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญพิเศษ(ทุกตำแหน่ง) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255211/20/201485.09 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 2 สายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา)แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255211/20/2014104.82 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 3 สายงานการสอน)แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255211/20/2014100.49 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ กคศ.3 สายบริหารสถานศึกษา)แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255211/20/2014439.45 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 3/1 สายงานการสอน)แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (สายงานการสอน) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255211/20/201481.85 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 3/2 สายงานบริหารสถานศึกษา)แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (สายงานบริหารสถานศึกษา) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255211/20/2014119.65 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แบบ ก.ค.ศ. 3/4 สายงานนิเทศการศึกษา)แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (สายงานนิเทศการศึกษา) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 255211/20/201477.87 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (คู่มือสายงานการสอน)คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สายงานการสอน) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 255211/20/20141.33 MBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (คู่มือสายงานบริหารสถานศึกษา)คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สายงานบริหารสถานศึกษา) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/2365 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 255311/20/20143.29 MBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (ภาระงานสอน)กำหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 255311/20/20142.17 MBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.17 (แนวทางการปฏิบัติฯ)แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาเสนอเรื่องการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว.17 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 255211/20/2014161.62 KBDownload
หลักเกณฑ์ฯ ตามมาตรา 38 ค.(2)หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ0601/6080 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 255211/20/20147.91 MBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ1304/ว.1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544)11/20/20142.32 MBDownload
แบบคำขอให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง แบบคำขอให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0601/46 ลงวันที่ 6 มกราคม 25601/18/20171.09 MBDownload