หลักเกณฑ์และวิธีการ
rss Category
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว5 ลว. 25 มี.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช
Created by certadmin on 7/16/2014 3:02:53 PM

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว5 ลว. 25 มี.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลา... Read More..


การประเมินให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
Created by certadmin on 12/29/2014 3:40:56 PM

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา (ต... Read More..


ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาเสนอเรื่องขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว 17)
Created by certadmin on 7/16/2014 2:18:28 PM

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาเสนอเรื่องขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก... Read More..


หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว19 ลว. 4 พ.ย. 52 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
Created by certadmin on 7/16/2014 2:16:00 PM

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว19 ลว. 4 พ.ย. 52 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคล... Read More..


คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ (ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลว. 30 ก.ย.52)
Created by certadmin on 7/16/2014 2:12:18 PM

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ (ประกอบหนังสือสำนักงาน ก... Read More..


หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลว. 30 ก.ย.52 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
Created by certadmin on 7/16/2014 2:09:40 PM

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลว. 30 ก.ย.52 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบ... Read More..


หนังสือสำนักอำนวยการ ที่ ศธ 0601/4618 ลว. 30 ก.ค.52 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิ
Created by certadmin on 7/16/2014 2:02:38 PM

หนังสือสำนักอำนวยการ ที่ ศธ 0601/4618 ลว. 30 ก.ค.52 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการคร... Read More..


หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1032 ลว. 3 เม.ย.52 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
Created by certadmin on 7/16/2014 1:46:59 PM

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1032 ลว. 3 เม.ย.52 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูแล... Read More..


หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/0165 ลว. 23 ม.ค. 52 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Created by certadmin on 7/16/2014 1:41:24 PM

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/0165 ลว. 23 ม.ค. 52 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลา... Read More..


หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว17 ลว. 21 ต.ค. 48 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Created by certadmin on 7/16/2014 10:05:56 AM

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว17 ลว. 21 ต.ค. 48 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้... Read More..


Page:   of 2