การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว.26)
Created by certadmin on 1/18/2017 10:50:12 AM

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/367 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560


การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/367 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560print
rating
  Comments