หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
Created by certadmin on 1/16/2017 9:34:32 AM

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/46 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/46 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560print
rating
  Comments