ผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯผู้มีผลงานดีเด่นฯ (เฉพาะรายที่จะเกษียณอายุราชการ)
Created by certadmin on 6/1/2016 2:45:57 PM

ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเข้ารับการประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ในปี พ.ศ. 2559 เฉพาะรายที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559


ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเข้ารับการประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ในปี พ.ศ. 2559 เฉพาะรายที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559

print
rating
  Comments