หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
Created by certadmin on 10/14/2015 3:38:21 PM

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0601/6209 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558print
rating
  Comments