การประเมินให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
Created by certadmin on 12/29/2014 3:40:56 PM

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.3/0793 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557)


การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.3/0793 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557)print
rating
  Comments