หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลว. 1 ส.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำน
Created by certadmin on 7/16/2014 4:14:13 PM

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลว. 1 ส.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง


หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลว. 1 ส.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง


print
rating
  Comments