รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.4/ว10 ลว. 29 ก.ค. 54 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา(จชต
Created by certadmin on 16/7/2557 14:31:54

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.4/ว10 ลว. 29 ก.ค. 54 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา(เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวีและจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (จชต.)


หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.4/ว10 ลว. 29 ก.ค. 54 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา(เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวีและจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(จชต.)print
Attached Files
หนังสือ ก.ค.ศ. ว10/54
การประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 2 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ
คู่มือการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
แบบ ก.ค.ศ.1-1 (จชต) ชนก สายสอน
แบบ ก.ค.ศ.1-2 (จชต) ชนก.พิเศษ สายสอน
แบบ ก.ค.ศ.1-3 (จชต) รอง ชนก.สายบริหาร
แบบ ก.ค.ศ.1-4 (จชต) รอง ชนกพิเศษ.สายบริหาร
แบบ ก.ค.ศ.1-5 (จชต) ผอ ชนก.สายบริหาร
แบบ ก.ค.ศ.1-6 (จชต) ผอ ชนกพิเศษ.สายบริหาร
แบบ ก.ค.ศ.1-9 (จชต) ศน ชนก
แบบ ก.ค.ศ.1-10 (จชต) ศน ชนกพิเศษ
แบบ ก.ค.ศ.2 (จชต) และ แบบ ก.ค.ศ. 3 (จชต)
ศน
สายบริหาร
สายสอน
rating
  Comments

กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ (ชั้น 3) สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ

                                                                                                                                                

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1401, 02-026-5555 ต่อ 1405      โทรสาร 02-281-5555 ต่อ 1406