รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว17 ลว. 21 ต.ค. 48 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Created by certadmin on 16/7/2557 10:05:56

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว17 ลว. 21 ต.ค. 48 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว17 ลว. 21 ต.ค. 48 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาprintrating
  Comments

กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ (ชั้น 3) สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ

                                                                                                                                                

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1401, 02-026-5555 ต่อ 1405      โทรสาร 02-281-5555 ต่อ 1406